Rozwiązywanie konfliktów za pomocą sztuki

 

 

 

Zaczęło się od katastrofy, której przyczyny pozostaną nieznane, a konsekwencją stało się odnalezienie Krzyża na śmietniku przez kolegę. Zdecydował się na postawienie go w kącie pracowni. Jak we śnie, analogicznym do Krakowskiego Przedmieścia, naraz zmaterializowała się frakcja przeciwna Krzyżowi, pod postacią drugiego kolegi. Argumentował on (skądinąd słusznie..), że i tak mamy za dużo symboli religijnych dookoła na metrach kwadratowych, by jeszcze jeden z nich mógł tu stanąć. Podjąłem się, na ich prośbę, niewykonalnego – połączenia wody z ogniem. Krzyż musi zostać, lecz musi zniknąć.

Zdecydowałem się na krok, który dawał szansę na przełamanie impasu. Krzyż uległ transformacji , jego zewnętrzna forma skryła się przed wzrokiem, a wnętrze ujrzało światło dzienne. Wraz z tym  przekształceniem,  status zawartej w nim Tajemnicy uległ przemianie, ze sfery religii przeniknąła ona do świata sztuki, jednocześnie kończąc spór.

 Kilka dni później, niczym we fraktalnym śnie, równowaga pomiędzy odległymi od siebie rzeczywistościami została przywrócona i Krzyż znikł  również z Krakowskiego Przedmieścia. W mniej spektakularny sposób.

It all started with disaster with causes reamaining unknown, and the consequence was finding The Cross in a dumpster, by colleague. He decided to put it in the corner of studio. As if in a dream, in analogy to Krakowskie Przedmieście,  suddenly there materialised a cross – opposing party, under the guise of another colleague. He pointed out (somehow rightly..) that we have already to manyof religious symbols scattered around in the studio space, to have another one added freely. On their request, I have undertaken the infeasible – merging water, and fire literally. The Cross must stay, yet disappear.

I have decided for a move, which seemed to have a chance at breaking the deadlock. The Cross was transformed, its outer form hidden from sight, and the inside revealed. With this transfiguration, a status of The Mystery contained within it underwent transsubstantion, and from the sphere of religion it passed to the artworld, simultaneously ending the dispute.

Few days later, as if in a fractal dream, the balance between distant realities was restored, and another cross disappeared from Krakowskie Przedmieście. In a less spectacular way.

%d bloggers like this: