Złota katastrofa

 

 

 

Nie ma pracę nieudanej, nawet gdy wygląda na porażkę.

Po miesiącu nakładania kolejnych warstw złotej farby, poczułem się dogłębnie nieusatysfakcjonowany tym jaki wygląd osiągnęło płótno, i tym co by można z niego jeszcze wycisnąć. Obraz zamienił się w złotą katastrofę. Gdy ściągnąłem płótno i rozścieliłem je na podłodze, elementy układanki w głowie zmieniły swą konfigurację. Nie dość gładko zamalowany na złoto len zyskał na zjawiskowości. Forma sześciokąta przestaje przyciągać aż tak uwagę w bezpośrednim spojrzeniu, na rzecz jarzenia się światła, odbitego i rozproszonego nad obiektem, i oraz rozlania samej zamalowanej tkaniny. Nie ma bowiem ustalonego kształtu jakie może przyjąć, oprócz tego że płótno ściągnięte z krosien traktuję jako obiekt. Giętkość i bezforemność ( zwłaszcza ta możliwa) przeważa nad rozmiarem i kształtem w danym momencie.

 

 Golden disaster

There is no failed work, even when one seems like busted.

After a month of laying on consecutive layers of paint, i felt deep dissatisfaction with the way how the painting looked like, and what more could be done with it .When I removed the canvas, and laid it on the floor, pieces of puzzle changed their configuration. Not enough smoothly gold painted linen gained as a phenomenon. The form of a hexagon, ceases to capture attention so much in direct gaze, in favor of glow of light, reflected and dispersed over the object, as well as painted fabric spilled on the floor. There is no set shape which it should have, beside the fact that I treat removed canvas as an object. Flexibility and lack of set form ( especially this possible one) outweigh the size and shape in given moment.

%d bloggers like this: