Kolor z przestworzy

 

 

 

 

Jak byście chcieli wiedzieć na co idą Wasze podatki, jak nie idą na Świątynię Opatrzności: Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn.

Jeśli jest coś jak ciemna materia języka; niewidocznego, a odkształcającego wszystko siłą swej grawitacji, to najłatwiej dostrzec jej lśnienie w przestrzeniach na styku różnych języków. W tłumaczeniach zawsze obarczonych jeśli nie błędem, to nieuniknioną precesją pojęć.

Wziąłem kluczowy opis z opowiadania Kolor z przestworzy H.P. Lovecrafta, i przełożyłem na formę wizualną. Jednocześnie ten sam tekst obiegł kulę ziemską poprzez różne języki. Posługując się Translatorem Google, udało mi się zatrzeć sens początkowego tekstu, docierając do formy, która przypomina bitnikowską poezję (w rzeźbie stanowi ona biało-czarny blok tekstu). Dokładniej jednak jest to negatyw, na którym odcisnęła się ciemna materia mowy. Ślad ruchu pojęć po nieprzystających do siebie składniach różnych języków.

Literackie, lovecraftowskie nienazwane, spotyka nieuchwytne, które leży u podstawy każdego opisu i historii, od eposów, nagłówków gazet, do anegdot opowiadanych przy barowym kontuarze.

Zrealizowano w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok.

 

The Colour Out of Space

 

Just In a case you were curious about where do your taxes go when the don’t do towards the completion of the Temple of Providence in Warsaw: Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn

If there is anything like a language’s dark matter; invisible yet distorting everything with its gravity pull, then its shining can most easily be glimpsed in the spaces on the joints of different languages. In translations, always containing if not an error, then a inevitable precession of meanings.

I took the key description out of H.P. Lovecraft’s novel The Colour Out of Space, and reinterpreted it as a visual form. Simultaneously the same text went around th world via different languages. Using the Google Translator I managed to blur the original text’s meaning, arriving at a form that reminds of beat poetry (here as a black&white bloc of text in the sculpture). But to be more precise, it is a negative in which the dark matter of language is impressed. A backtrace of the meanings’ movement through incompatible syntax of different speeches.

The literary lovecraftian Unnamed meets The Intangible, that is at the base of every description and story, from the epos, newspaper’s headlines to the stories told by the bar counter.

Produced in the framework of Culture and National Heritage Minister’s Fellowship for 2014.

 

%d bloggers like this: