Hakowanie duchowości

 

2015 St. Expedite

 

Jako święty spraw pilnych i niemożliwych, zdań wykonywanych na ostatnią chwilę, a nawet takich, których termin wykonania już minął, Święty Ekspedyt odnalazł się doskonale jako patron programistów i hakerów. Ikonografia ukazuje go w mundurze legionisty, depczącego czarnego kruka, z dzioba którego wystaje szarfa z napisem cras (jutro). Jednocześnie Ekspedyt wskazuje ręką na napis hodie (dzisiaj).

A gdyby podjąć próbę hakowania duchowości? Czy możliwa jest rzeźba wotywna, a jednocześnie obiekt, który odnajdzie się w przestrzeni galeryjnej, równie dobrze jak otoczony świecami?

Postać więc ulatnia się w powietrzu, pozostał tylko czerwony klin, który uderza w i roztrzaskuje czarny blok. Jeszcze jedna rzecz pozostała – sama relacja w języku, gdzie słowo hodie wymazuje słowo cras. A skoro to patron hakerów, niech będzie h0d13 > cr45. A skoro spraw niemożliwych to niech czerwony klin unosi się w powietrzu.

 

Hacking spirituality

 

As a saint of urgent and impossible cases, things done in last ditch, or even these done after the deadline, St Expedite was a perfect match fot both programmers and hackers alike. Iconography show him dressed as roman legionnaire treading on black crow, with a sash with latin inscription cras (tomorrow) held in beak. Simultaneously Expedite points to the insciption hodie (today).

And what if one were to hack spirituality? Is there a possibility of votive sculpture, that is at the same time an object that can rest in gallery space, as easy as surrounded by candles?

So the figure disappears, leaving only a red wedge that strikes and smites a black block. There is another thing left – the relation in language, where the word hodie erases the word cras. And since he is the patron of hackers, let it be h0d13 > cr45. And since he is a patron of beating the impossible odds, let the red wedge hover in the air.

%d bloggers like this: