Naturalizm

 

2016 naturalizm

 

Wzrost roślinności oparty jest na ukrytych przed wzrokiem relacjach matematycznych. Jedną z z nich jest Ciąg Fibonacciego. Za pomocą Ciągu Fibonacciego można opisać takie rzeczy jak ilość liści na gałęzi, zagięcie ich końców, układy płytek na szyszkach – itp. Wszechobecność proporcji i relacji liczbowych wyrażanych przez ciąg wynika z faktu, że opisuje on jeden najbardziej efektywnych – a więc najmniej energochłonnych – sposobów organizacji materii. Relacje matematyczne stoją oczywiście również za ekonomicznymi cyklami koniunktury i kryzysów. Poznanie tych relacji pozwoliło przerzucić większość ciężaru podejmowania krótkoterminowych decyzji finansowych na komputery, które posługujące się prognostycznymi modelami matematycznymi.

Progresja cen, ustawionych na ekspozytorach od ekskluzywnych zegarków, podobnie jak spirala liścia, oparta jest na ciągu Fibonacciego. Więc na koniec pytanie: a co jeśli kapitalizm to bezpośrednia kontynuacja natury i krytykować kapitalizm, to jak krytykować sosnowy las?

 

Naturalism

 

The growth of plants is based on mathematical relations that are hidden from our sight. One of them is the Fibonacci Sequence. With the use of the Fibonacci Sequence, we can describe such things as the number of leaves on a branch, the shape of their tips, the pattern of scales on a conifer tree cone, etc. The ubiquity of proportions and numerical relations expressed by the Sequence is due to the fact that it describes one of the most effective – i.e. the least energy consuming – ways of organisation of matter. Of course, mathematical relations can also describe the economic cycles and crises. The research of those relations has made it possible to transfer the burden of short-term financial decisions almost entirely onto the computers, making use of mathematical forecasting models.

The progression of prices shown on display stands of exclusive watches, just like the spiral of a leaf, is based on the Fibonacci sequence. So in the end a question: What if capitalism is a direct continuation of nature and criticizing capitalism is like criticizing a pine forest?

%d bloggers like this: