Podwójna tęcza przez całe niebo

 

 

W jednym z ciekawszych memów, głos z offu rozpływa się z zachwytu nad podwójną tęczą. Podobnie czułem się patrząc się na kilkaset kolorowych kredek.

Przestrzeń od czerwieni do fioletów i z powrotem, tworzy ażurową kompozycję. Lekko estetyzujący obiekt, który mówi poprzez konkret materiału, konkret koloru. Innymi słowy – czyste i nieskrępowane walenie głową w ścianę prawdy materii.

Być może gdyby się od niej odsunąć, to tak jak pierwszy rzut oka ujawnił prawdę, drugi mógłby ujawnić iluzję konkretu? Spowodować jego zniknięcie pozostawiając fizyczną strukturę nienaruszoną?

Pewnie tak. Lecz powtarzając za tęczowym gościem – co to znaczy?

 

 

Nie wiem co znaczy podwójna tęcza. Wiem co innego.

 

Double rainbow across the sky

 

In one of more interesting memes a voice over rave about a double rainbow. I felt similarly looking at several hundred colorful crayons.

Space from reds to purples and back, forms an openwork composition. A slightly aestheticizing object, which speaks through concrete of material and concrete of color. In other words – pure and unrestrained smashing head against the wall of the truth of material.

Perhaps if one would step away from it, then, just as first glance revealed truth, the second would reveal illusion of the concrete thing? Trigger its disappearance, leaving the physical structure intact?

Perhaps so. But repeating after the rainbow guy “what does it mean”?

 

 

I don’t know what double rainbow across the sky means. I know something else.

 

%d bloggers like this: