Obraz jest wart tysiąc słów

..Dlatego też chętnie zamienię obraz na tysiąc słów.

W wizualnie obfitym świecie, przedstawień, form i kształtów jest aż nadto. Zabierając to, co dokładnie chcę wskazać sprzed oczu, przedmiot, w którym zawarty jest opis zostaje fizycznie uwolniony od zobowiązań. Czarna bryła, na zdjęciach powyżej, unika materializacji na rzecz przedstawienia poprzez słowa i zaciera funkcję obiektu, w którym jest zawarta, jako konkretu w polu sztuki. A jednocześnie, poprzez powiązanie z rzeczą, jej mentalny cień nie gaśnie.
Opis zamiast przedmiotu pozwala by granice tego, co jest zarówno widzianą i obserwowaną rzeczą, stały się bardziej plastyczne i osobiste, a mniej dokonane. W stanie pomiędzy, jest jak kot w mroku. Tylko oczy się świecą.

A picture is worth a thousand words

.. that’s why I’d gladly switch the picture into a thousand words.

In a visually abundant world, imagery, forms and shapes are plenty. By taking from before the eyes what I exactly want to show, the thing which contains its description is physically freed of commitments. The black block on the photos above, escapes from materialization into depiction, and blurs the function of the object which encapsulate it as a concrete in the field of art. And simultaneously, by being connected to the thing, its mental shadow doesn’t go out.
Description instead of an object allows the boundaries of the thing both seen and perceived, become more flexible and personal and less wrought. In the state of inbetweenness it is like a cat in the dark. Only the eyes glow.

%d bloggers like this: